image
การประสมคำสระเอ ตอนที่ 4
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 1/ภาษาไทยดู 525 ครั้ง

ครูแจกใบงานให้นักเรียนเขียนคำจากภาพในใบงาน ครูสรุปให้นักเรียนทุกคนออกเสียงสระเอ ซึ่งเป็นสระเสียงยาว และจะเกิดเป็นคำที่มีความหมายจะต้องประสมกับพยัญชนะ หรือประสมกับตัวสะกดและวรรณยุกต์เพิ่มเพื่อให้มีความหมายclient