image
เศรษฐกิจพอเพียง
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/สังคมศึกษาดู 390 ครั้ง

ครูอธิบายความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และให้นักเรียนช่วยกันสรุปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สังคมศึกษา ตอนอื่นๆ


client