image
เศรษฐกิจพอเพียง ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/สังคมศึกษาดู 528 ครั้ง

ครูอธิบายความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และให้นักเรียนช่วยกันสรุปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สังคมศึกษา ตอนอื่นๆ


client