image
การสร้างความไว้วางใจเพื่อลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
สื่อการศึกษาพิเศษ/การศึกษาพิเศษ/เด็กที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ดู 27 ครั้งclient