image
การบวกและการลบ เรื่อง การสร้างโจทย์ปัญหา ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/คณิตศาสตร์ดู 1142 ครั้ง

การสอน การสร้างโจทย์ปัญหา การบวกและการลบ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ทำกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน

คณิตศาสตร์ ตอนอื่นๆ


client