image
แสงและเงา ตอนที่ 1/2 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/วิทยาศาสตร์ดู 773 ครั้ง

ครูให้นักเรียนสังเกตเงาที่เกิดขึ้นมี 2 สี เรียกว่า เงามืด กับเงามัว แล้วให้นักเรียนวาดภาพเงาที่เกิดขึ้น ครูให้นักเรียนทดลองเลื่อนวัตถุเข้าไปหาฉากขณะที่ไฟฉายยังอยู่กับที่ให้นักเรียนสังเกตเงาที่เกิดขึ้นว่าแตกต่างกับครั้งแรกอย่างไร แล้วให้นักเรียนบันทึกภาพ ขั้นต่อไปครูให้นักเรียนเลื่อนวัตถุเข้ามาหา แหล่งกำเนิดแสงคือไฟฉาย แล้วสังเกตเงาที่เกิดขึ้นพร้อมกับบันทึกภาพ จากนั้นครูให้นักเรียนเลื่อนฉากโดยเลื่อนเข้า และเลื่อนออกไป แล้วให้นักเรียนสังเกตเงาที่เกิดขึ้นพร้อมบันทึกภาพ

วิทยาศาสตร์ ตอนอื่นๆ


client