image
การวิเคราะห์สื่อโฆษณาที่เกินความเป็นจริง ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/สุขศึกษาดู 1025 ครั้ง

ครูให้นักเรียนดูตัวอย่างโฆษณาสินค้าแล้วช่วยกันวิเคราะห์ว่าโฆษณาชิ้นไหนที่น่าเชื่อถือ เพราะเหตุใด จากนั้นให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม คิดคำโฆษณาสินค้า หรือบริการ แล้วส่งตัวแทนออกมานำเสนอ ครูสรุปให้นักเรียนรู้จักการวิเคราะห์คำโฆษณาที่เกินความเป็นจริงก่อนการตัดสินใจ

สุขศึกษา ตอนอื่นๆ


client