image
การแสดงวิธีการแก้สมการ เมื่อโจทย์กำหนดตัวไม่ทราบค่า ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/คณิตศาสตร์ดู 1020 ครั้ง

การแสดงวิธีการแก้สมการ เมื่อโจทย์กำหนดตัวไม่ทราบค่า ตอนที่ 2 ครูแจกแบบฝึกหัดให้นักเรียนคิด แก้ปัญหาร่วมกันกลุ่มละ 1 ข้อ

คณิตศาสตร์ ตอนอื่นๆ


client