image
พยัญชนะ อักษรสูง ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 2/ภาษาไทยดู 1036 ครั้ง

ครูให้นักเรียนคิดคำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรสูงแล้วให้เพื่อนช่วยกันตอบว่าเป็นอักษรสูงหรือไม่ จากนั้นครูแจกใบงานให้นักเรียนเขียนคำตามคำบอกและตอบว่าใช้อักษรสูงหรือไม่ ครูให้นักเรียนช่วยกันสรุปอักษรสูงมีทั้งหมด 11 ตัว และมีตัวอักษรอะไรบ้างclient