image
ประเทศสมาชิกอาเซียนและคำทักทาย ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/สังคมศึกษาดู 1122 ครั้ง

ครูให้นักเรียนอ่านคำทักทายของประเทศในกลุ่มอาเซียน แล้วให้นักเรียนเล่นเกมจับคู่ประเทศและคำทักทาย

สังคมศึกษา ตอนอื่นๆ


client