image
การเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ตอนที่ 1
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/สุขศึกษาดู 994 ครั้ง

ครูนำเข้าสู่บทเรียน โดยให้นักเรียนช่วยกันตอบความสำคัญของโครงกระดูกในร่างกายมนุษย์ หน้าที่ของโครงกระดูก กระดูกแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ กระดูกแกน และกระดูกรยางค์ โดยให้นักเรียนดูตัวอย่างจากโครงกระดูกประกอบการเรียน

สุขศึกษา ตอนอื่นๆ


client