image
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/สังคมศึกษาดู 813 ครั้ง

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และเพลงพื้นบ้าน หลักฐานจากคำบอกเล่า และหลักฐานประเภทโสตทัศน์ ครูอธิบายรายละเอียด และแสดงหลักฐานต่าง ๆ ประกอบ

สังคมศึกษา ตอนอื่นๆ


client