image
อากาศอยู่ที่ไหน ตอนที่ 2
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 3/วิทยาศาสตร์ดู 431 ครั้ง

ครูแจกอุปกรณ์ กลุ่มละ 1 ชุดให้นักเรียนทำการทดลองพร้อมจดบันทึกผลการทดลอง แล้วครูให้นักเรียนตรวจสอบอุปกรณ์ที่ได้รับพร้อมทำการทดลองต่อ และบันทึกผลการทดลองclient