image
ลำดับเหตุการณ์ ดาวน์โหลด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครู/เด็กปฐมวัย/ทักษะการคิดดู 904 ครั้ง

การฟังนิทานเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกกระบวนการคิดทำให้เด็กรู้จักการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ นำสิ่งที่ฟังมาจัดเรียงลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังได้สอดคล้อง

ทักษะการคิด ตอนอื่นๆ


client