image
โจทย์ปัญหาการบวก
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 3/คณิตศาสตร์ดู 434 ครั้ง

การสอนโจทย์ปัญหาการบวกเชิงสร้างสรรค์ความคิดอิสระตามจินตนาการของนักเรียน โดยให้นักเรียนคิดโจทย์ปัญหาการบวกจากรูปภาพและจากตัวเลขที่ได้รับclient