image
โจทย์ปัญหาการบวก ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 3/คณิตศาสตร์ดู 1028 ครั้ง

การสอนโจทย์ปัญหาการบวกเชิงสร้างสรรค์ความคิดอิสระตามจินตนาการของนักเรียน โดยให้นักเรียนคิดโจทย์ปัญหาการบวกจากรูปภาพและจากตัวเลขที่ได้รับ



client