image
Pets ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 3/ภาษาต่างประเทศดู 846 ครั้ง

ครูให้นักเรียนเลือกบัตรคำศัพท์แล้วไปจับคู่กับภาพสัตว์เลี้ยง จากนั้นให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด

ภาษาต่างประเทศ ตอนอื่นๆ


client