image
การคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม ดาวน์โหลด
สื่อการศึกษาพิเศษ/การศึกษาพิเศษ/หมวดรอบรู้เพื่อดูแลดู 847 ครั้ง

ทักษะความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว ช่วยให้เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็นและรู้ว่าขณะนี้อยู่ที่ไหน จะไปที่ไหน จะไปอย่างไร ได้ด้วยตนเอง และเรียนรู้วิธีที่จะเดินทางโดยปลอดภัย

หมวดรอบรู้เพื่อดูแล ตอนอื่นๆ


client