image
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/สังคมศึกษาดู 875 ครั้ง

ต่อมามนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ได้เริ่มมีการเพาะปลูก มีการสร้างอาวุธที่ใช้ในการล่าสัตว์ มีการผลิตภาชนะเครื่องใช้ต่างๆ มีการเขียนภาพตามผนังถ้ำหรือเพิงผา

สังคมศึกษา ตอนอื่นๆ


client