image
English Time Phonics Unit 2 G and K ตอนที่ 4
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 1/ภาษาต่างประเทศดู 417 ครั้ง

ครูให้นักเรียนเต้นตามทำนองเพลง แล้วออกเสียงคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ K

ภาษาต่างประเทศ ตอนอื่นๆ


client