image
คำพ้อง ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 3/ภาษาไทยดู 1116 ครั้ง

ครูแจกใบงานให้นักเรียนเติมคำให้ถูกต้องเกี่ยวกับคำพ้องรูป และคำพ้องสียง และครูให้นักเรียนสรุปความหมายของคำพ้องรูปและคำพ้องเสียงclient