image
เทคนิคการปรับตัวใช้รถเข็น
สื่อการศึกษาพิเศษ/การศึกษาพิเศษ/เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวดู 285 ครั้ง

เทคนิคการปรับใช้รถเข็น (Wheelchair) วิธีการเลือกซื้อรถเข็น การปรับสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมกับสภาพความบกพร่องของเด็ก เทคนิคที่ผู้สอนต้องรู้ในการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเด็กclient