image
วันสำคัญในปฏิทินที่แสดงเหตุการณ์สำคัญในอดีตและปัจจุบัน ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 2/สังคมศึกษาดู 832 ครั้ง

ครูอธิบายประโยชน์ของปฏิทินในการบอก วัน เดือน ปี และยังบอกวันสำคัญต่างๆ ในแต่ละเดือน นอกจากนั้นยังสามารถใช้ปฏิทินในการจดบันทึกเหตุการณ์สำคัญที่จะต้องทำหรือวางแผนอนาคต จากนั้นครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มโดยในแต่ละกลุ่มบันทึกวันสำคัญ และบอกเหตุการณ์สำคัญในแต่ละเดือนที่ครูมอบหมาย แล้วให้ตัวแทนกลุ่มออกมารายงานclient