image
การปลูกผักในภาชนะ ตอนที่ 4
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 3/การงานอาชีพดู 325 ครั้ง

ครูให้นักเรียนออกมาสาธิตการปลูกผักในภาชนะ และทำแบบบันทึกทุก 2-3 วัน เพื่อดูการเจริญเติบโตของผักที่ปลูก ครูให้นักเรียนช่วยกันสรุปประโยชน์ จากการปลูกผักในภาชนะclient