image
วันสำคัญที่ปรากฎในปฏิทิน ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 2/สังคมศึกษาดู 855 ครั้ง

ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างการนับวันเวลา อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ครูอธิบายเพิ่มเติมการใช้ปฏิทินบอกช่วงเวลา และวันสำคัญต่างๆ ในสมัยก่อนมีการคำนวณเวลาตามจันทรคติโดยอาศัยข้างขึ้นและข้างแรม ต่อมามีการใช้รูปแบบตามสุริยคติมาคำนวณโดยด้วย โดยทำเป็นปฏิทิน เพื่อบอกวัน เวลา และบันทึกเหตุการณ์สำคัญต่างๆในอดีตclient