image
กลอนสุภาพ ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/ภาษาไทยดู 1310 ครั้ง

ครูอธิบายกลอนสุภาพหรือกลอนแปดซึ่งเป็นคำประพันธ์ชนิดหนึ่งแต่งวรรคละ ๗-๙ คำเป็นกลอนหลักที่ใช้ในการแต่งกลอนทุกชนิด ครูให้นักเรียนดูแผนผังกลอนสุภาพและอธิบายลักษณะของกลอนสุภาพclient