image
รู้จักไม้ดอกไม้ประดับ ตอนที่ 3
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/การงานอาชีพดู 349 ครั้ง

ครูให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไม้ดอกไม้ประดับ และใหนักเรียนบอกประโยชน์ของไม้ดอกไม้ประดับ

การงานอาชีพ ตอนอื่นๆ


client