image
บูรณาการการสอนด้วยนิทาน ดาวน์โหลด
สื่อการศึกษาพิเศษ/การศึกษาพิเศษ/หมวดสื่อเพื่อการสอนเสริมดู 807 ครั้ง

บูรณาการการสอนด้วยการนำเนื้อเรื่องนิทานจัดกิจกรรม “การทำอาหารง่ายๆ” เช่น การต้มไข่ การปอกเปลือกไข่ และการชิมรสชาติของอาหาร สร้างความสนุกสนาน ในการเรียนและช่วยพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ทักษะทางสังคม และการสื่อสารclient