image
ความแตกต่างระหว่างเพศชายเพศหญิง ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 1/สุขศึกษาดู 2676 ครั้ง

ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนต่อจิกซอร์ภาพผู้หญิงและผู้ชาย แล้วครูให้นักเรียนช่วยกันสรุปความแตกต่างระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย จากนั้นครูให้นักเรียนทำใบงาน โดยตัดภาพผู้หญิงและผู้ชาย แล้วสรุปความเหมือนและความแตกต่างระหว่างผู้หญิงและผู้ชายclient