image
การอุ้มน้ำของดิน ตอนที่ 3
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 2/วิทยาศาสตร์ดู 389 ครั้ง

ครูให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมารายงานผลการอุ้มน้ำของดินแต่ละชนิดclient