image
Conversation Time ตอนที่ 1
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 2/ภาษาต่างประเทศดู 413 ครั้ง

ครูทบทวนการออกเสียงพยัญชนะ D และ T และทดสอบให้นักเรียนออกตอบว่าครูออกเสียงคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ D หรือ T

ภาษาต่างประเทศ ตอนอื่นๆ


client