image
อักษรย่อ ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/ภาษาไทยดู 1064 ครั้ง

ครูยกตัวอย่างอักษรย่อโดยใช้บัตรคำ แล้วให้นักเรียนตอบคำเต็มของอักษรย่อจากนั้นครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมโดยครูแจกใบงานอักษรย่อแล้วให้นักเรียนเขียนคำเต็ม และเขียนคำอ่านของอักษรย่อแล้ว ให้ตัวแทนกลุ่มออกมาเขียนคำตอบบนกระดานclient