image
Fruit and Giving and Carrying Out Instruction
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 2/ภาษาต่างประเทศดู 389 ครั้ง

ครูให้นักเรียนตอบชื่อผลไม้ ตามบัตรคำที่ครูแสดง จากนั้นครูจัดกิจกรรมโดยให้นักเรียนตอบชื่อผลไม้ และจับคู่ผลไม้กับคำศัพท์ แล้วครูทบทวนโดยให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด และเล่นเกม

ภาษาต่างประเทศ ตอนอื่นๆ


client