image
อาหารและสารอาหาร ตอนที่ 2/2
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/วิทยาศาสตร์ดู 410 ครั้ง

นักเรียนแต่ละกลุ่มทำการทดลอง แล้วสังเกตผลการทดลองว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมารายงานผลการทดลอง

วิทยาศาสตร์ ตอนอื่นๆ


client