image
ประเภทของเด็กพิการ ดาวน์โหลด
สื่อการศึกษาพิเศษ/การศึกษาพิเศษ/เตรียมความพร้อมเด็กพิเศษ(EI)ดู 2991 ครั้ง

ความรู้ เพื่อความเข้าใจ ความต้องการของเด็กพิเศษ 9 ประเภท ซึ่งต้องอาศัยการดูแลเฉพาะตัว เพื่อการนำไปพัฒนาเด็กให้มีการเรียนรู้ และสามารถอยู่ในสังคมได้client