image
อุปกรณ์ที่ใช้ในการกวาดพื้นและถูพื้น ตอนที่ 4 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 2/การงานอาชีพดู 787 ครั้ง

ครูทบทวนโดยให้นักเรียนทำใบงาน โดยบอกชื่ออุปกรณ์ ประโยชน์และวิธีการเก็บ จากนั้นครูสรุปการใช้อุปกรณ์ต่างๆ อีกครั้งclient