image
ภาพพิมพ์จากนิ้วมือ
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 2/ศิลปะดู 403 ครั้ง

กิจกรรมการสร้างสรรค์ งานศิลปะ อย่างง่าย ด้วยเทคนิคการพิมพ์สี ด้วยนิ้วมือ และ ต่อเติมภาพนิ้วให้เป็นรูปภาพต่างๆตามต้องการclient