image
ภาพพิมพ์จากนิ้วมือ ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 2/ศิลปะดู 1000 ครั้ง

กิจกรรมการสร้างสรรค์ งานศิลปะ อย่างง่าย ด้วยเทคนิคการพิมพ์สี ด้วยนิ้วมือ และ ต่อเติมภาพนิ้วให้เป็นรูปภาพต่างๆตามต้องการclient