image
การผันเสียงวรรณยุกต์ ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 3/ภาษาไทยดู 999 ครั้ง

ครูใช้กราฟผันเสียงวรรณยุกต์ โดยใช้แนวตั้งเป็นสัญลักษณ์เสียงวรรณยุกต์ แนวนอนเป็นคำ นักเรียนช่วยกันตอบแต่ละคำว่าอยู่เสียงวรรณยุกต์ใด นักเรียนจะต้องทราบว่าแต่ละคำเป็นอักษรสูงอักษรกลาง หรืออักษรต่ำ จึงจะตอบได้ว่าเป็นวรรณยุกต์เสียงอะไร ครูเขียนจุดลงในกราฟของแต่ละคำ เป็นกราฟผันเสียงวรรณยุกต์client