image
ดนตรีเพื่อนบ้าน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครู/ประถมศึกษา/ทักษะวัฒนธรรมความแตกต่างดู 300 ครั้ง

กิจกรรมดนตรีเพื่อนบ้าน นักเรียนจะเรียนรู้วัฒนธรรมดนตรีที่หลากหลายและการยอมรับและเข้าใจดนตรีเพื่อนบ้านอย่างเข้าใจ

ทักษะวัฒนธรรมความแตกต่าง ตอนอื่นๆ


client