image
เรขาคณิต เรื่องมุม ตอนที่ 4 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/คณิตศาสตร์ดู 985 ครั้ง

การสอน เรขาคณิต เรื่องมุม ครูให้นักเรียนทุกคนสร้างมุม โดยบอกชื่อมุม สัญลักษณ์และบอกชนิดของมุม พร้อมนำเสนอ

คณิตศาสตร์ ตอนอื่นๆ


client