image
เรขาคณิต เรื่องมุม ตอนที่ 4
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/คณิตศาสตร์ดู 465 ครั้ง

การสอน เรขาคณิต เรื่องมุม ครูให้นักเรียนทุกคนสร้างมุม โดยบอกชื่อมุม สัญลักษณ์และบอกชนิดของมุม พร้อมนำเสนอ

คณิตศาสตร์ ตอนอื่นๆ


client