image
Comparative and Superlative Adjectives ตอนที่ 4 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/ภาษาต่างประเทศดู 445 ครั้ง

ครูให้นักเรียนออกมาเฉลยคำตอบบนกระดาน และครูอธิบายเพิ่มเติม

ภาษาต่างประเทศ ตอนอื่นๆ


client