image
Comparative and Superlative Adjectives ตอนที่ 4
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/ภาษาต่างประเทศดู 78 ครั้ง

ครูให้นักเรียนออกมาเฉลยคำตอบบนกระดาน และครูอธิบายเพิ่มเติมclient