image
แบบรูปในการแก้ปัญหา ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/คณิตศาสตร์ดู 1316 ครั้ง

การสอน การประยุกต์แบบรูปในการแก้ปัญหา โดยใช้แบบรูปในการแก้ปัญหาที่ 1 สิ่งที่หายไป ครูให้นักเรียนสังเกตสิ่งที่หายไปแล้วตอบปัญหา

คณิตศาสตร์ ตอนอื่นๆ


client