image
การบอกวันที่และเดือน ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/ภาษาต่างประเทศดู 1000 ครั้ง

ครูให้นักเรียนนับ 1 ถึง 31 และให้อ่านชื่อเดือนและวันเป็นภาษาจีน จากนั้นครูให้นักเรียนฝึกถามและตอบเป็นประโยคภาษาจีนclient