image
เทคนิคการใช้ไม้เท้าขาว
สื่อการศึกษาพิเศษ/การศึกษาพิเศษ/ เด็กที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นดู 367 ครั้ง

การใช้ไม้เท้าฃาว สัญลักษณ์ฃองคนตาบอด หักการใช้และวิธีการเลือกใช้เพื่อให้เหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละบุคคลclient