image
พฤติกรรมการดำเนินชีวิตในกระแสวัฒนธรรมที่หลากหลาย ตอนที่ 4 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 3/สังคมศึกษาดู 737 ครั้ง

ครูให้นักเรียนทำใบงาน โดยครูกำหนดเรื่องราวมาให้ แล้วให้นักเรียนวิเคราะห์เปรียบเทียบวัฒนธรรมด้านต่างๆโดยเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมของตนเอง

สังคมศึกษา ตอนอื่นๆ


client