image
การเลือกใช้เสื้อผ้าให้เหมาะสม ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/การงานอาชีพดู 831 ครั้ง

การเลือกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคลิกภาพ รูปร่าง ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มช่วยกันแสดงความคิดเห็น ตามหัวข้อที่กำหนด คือ การเลือกใช้เสื้อผ้าให้เหมาะกับ 1. รูปร่าง 2. สีผิว 3. โอกาส 4. ฤดูกาล 5. วัย

การงานอาชีพ ตอนอื่นๆ


client