image
In the mountains write a story ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/ภาษาต่างประเทศดู 1004 ครั้ง

ครูให้นักเรียนตั้งคำถามที่ขึ้นต้นด้วย What Where Why โดยดูจากภาพclient