image
The Skyscraper Moneybox ตอนที่ 3
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/ภาษาต่างประเทศดู 160 ครั้ง

ครูทบทวนบทเรียนโดยให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดclient