image
การสำรวจปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ดาวน์โหลด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครู/ประถมศึกษา/ทักษะการคิดดู 909 ครั้ง

กิจกรรม "การสำรวจปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน" เป็นกิจกรรมที่นักเรียน เรียนรู้โดยผ่านประสบการณ์จริง รู้จักวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และหาแนวทางการแก้ไขสามารถร่วมกันสรุปความรู้ลงในผังกราฟฟิกแบบก้างปลา

ทักษะการคิด ตอนอื่นๆ


client