image
จังหวะดนตรีไทย ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 2/ศิลปะดู 937 ครั้ง

ชั้นเรียนวิชาดนตรี โดยใช้ภาพ เป็นสื่อนำเข้าสู่ การสังเกตท่วงท่าเต้นในภาพ และ ทบทวนความจำ เกี่ยวกับจังหวะแบบต่างๆที่ได้เรียนรู้ไป พร้อมเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทยที่ใช้ควบคุมจังหวะ ; ฉิ่งclient