image
การใช้ประสาทสัมผัสในการเรียนรู้ ดาวน์โหลด
สื่อการศึกษาพิเศษ/การศึกษาพิเศษ/หมวดรอบรู้เพื่อดูแลดู 810 ครั้ง

การส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็นโดยใช้ประสาทสัมผัสที่เหลืออยู่ พัฒนาความคิดรวบยอด ใช้สิ่งของที่จับสัมผัสได้จริงเพิ่มทักษะให้เด็กเรียนรู้ ในเรื่องรูปทรงกลม ขนาด ใหญ่ เล็ก และให้สัมผัสพื้นผิวลักษณะเรียบ ขรุขระ เรียนรู้เรื่องร้อน เย็น เปรี้ยว หวาน เค็ม

หมวดรอบรู้เพื่อดูแล ตอนอื่นๆ


client