image
เครื่องมือเกษตร ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 1/การงานอาชีพดู 1531 ครั้ง

ครูแนะนำอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือการเกษตร และอธิบายวิธีการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการทำการเกษตรclient