image
เครื่องมือเกษตร ตอนที่ 1
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 1/การงานอาชีพดู 611 ครั้ง

ครูแนะนำอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือการเกษตร และอธิบายวิธีการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการทำการเกษตรclient